AUTORYTET I AUTONOMIA

W omawianej dziedzinie problem stanowią jednakże me wspomniane wymagania, lecz zachodzące w ich obrębie sprzeczności. Jedną z nich jest sprzeczność mię­dzy pobłażliwością starszego pokolenia wobec młodsze­go w domu rodzinnym, gotowością wytłumaczenia i wy­baczenia wszystkiego, a bezwzględnością potępiających ocen ferowanych w tym samym układzie w środowi­skach pozarodzinnych. Inny charakter ma sprzeczność między wymogami okazywania szacunku wobec star­szych pokoleń i wytworzonej przez nie kultury a wy­mogami twórczej postawy, dynamizmu, zmiany zasta­nych form społecznych i współtworzenia nowego świa­ta kultury. Jest to znów o wiele szerszy problem sprzeczności między uznawaniem autorytetu doświadczenia społecz­nego a aktywnością i samodzielnością działania, prze­ciwstawianiem się stereotypom i niesłusznym poglą­dom z dziedziny moralności i obyczaju.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest modzie i urodzie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących stylizacji i i urody. Bedę zamieszczała wpisy urodowo-modowe. Zapraszam do pozostania ze mną na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)